Vlastivěda 4 – Poznáváme svět kolem nás – Kde žijeme, učebni

Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.

EAN: n496

Náš kód: 261476

Dostupnost: na skladě

Cena: 99.00 Kč


Vlastivěda 4 – Poznáváme svět kolem nás – Kde žijeme, učebnice POROZUMĚNÍ V SOUVISLOSTECH Učebnice v souladu se stávajícím RVP do učiva zahrnují základní geografické, politické, hospodářské a kulturní údaje o České republice a Evropě. Zároveň však již zohledňují Hlavní směry vzdělávací politiky ČR do roku 2030+, jejichž cílem je zaměřit vzdělávání na získání kompetencí potřebných pro aktivní občanský, profesní i osobní život. Proto jsou nově zařazena také témata, která u žáků podporují sebepoznání a sebehodnocení, podněcují je ke kritickému myšlení a povzbuzují je v jejich prosociálním chování a v zájmu o dění ve společnosti. Učebnice doporučená pro 4. ročník je rozdělena do čtyř základních oddílů. V oddíle Žijeme mezi lidmi se žáci zamyslí nad tím, jaké máme vlastnosti, jak si můžeme plánovat plnění úkolů či jak se k sobě navzájem máme správně chovat. V oddíle Žijeme na Zemi si žáci rozšíří dosavadní znalosti o Zemi, o podnebí a počasí, o typech krajin, orientaci v krajině a na mapě a seznámí se základními geografickými údaji o Evropě. Oddíl Žijeme v České republice žákům představí Českou republiku z hlediska zeměpisného, kulturního i hospodářského. Všechny kraje jsou probrány jen stručně společně, informace o místě svého bydliště a o kraji, v němž bydlí, žáci sami zpracují na základě otázek do pracovního sešitu. Podrobnější představení jednotlivých krajů však budou k dispozici na internetových stránkách NOVÉ ŠKOLY, s.r.o., a v MIUč+. Závěrečný oddíl Základy finanční gramotnosti žákům dané téma přiblíží v rozsahu přiměřeném jejich věku.

Jan Vitoul

Středisko učebnic